PolishOrigins

Personal Page: s.sapieha

Contact s.sapieha
All surnames Sapieha, Pozdrowski, Borycki, Kolano, Petryszynpetrishen, Osika, Podiluk
All places Komarow, Sokal, Tartakow, Persepa, Horodenka
Research notes