PolishOrigins

Personal Page: jafton

Contact jafton
All surnames Slonecki, Zdroj, Rozmarynowski, Maternowski, Wrona, Jaskiewicz, Stalec, Zdroy, Wronski
All places Grand Rapids, Mi, Manistee, Mi, Znin, Poland, Posen, Poland
Research notes Looking to find connections to any members of my Polish tree:Frances Simon Benjamin Slonecki 2/20/1915 - 12/6/1988Leon Henry Slonecki 1882-1954Simon Peter SloneckiMary Tobaka / Mary Elizabeth MaternowskiMary Zdroj 1883-1930Wojciech "Albert" Zdroj 3/16/1845-8/26/1924Anna (Antonia) Maternowski/Rozmarynowski 7/14/1850-52 -2/26/1932Albert Rozmarynowski 1798-1829Victoria Nowak 1806-1832??Esther Wronski 4/21/1917-11/5/1972Joseph Wronski fka Wrona 1885-1962Caroline Agnes Jaskiewicz 3/9/1891-7/13/1977Joseph Jaskiewica 1867-1944Agnes Stalec 1866-1918