PolishOrigins

Personal Page: jdupon

Contact jdupon
All surnames Napiorski, Staskowski, Nowicki
All places Ligowo, Mokowo, Mochowo, Sobowo, Jersey City, Skepe, Badkowo Koscielne
Research notes