PolishOrigins

Personal Page: BABorgias

Contact BABorgias
All surnames Borgiasz, Borgijasz, Splawski, Tomascewski, Staszak, Kaczmarek
All places Adamowo, Kalisz, Kaszmierz, Chocz, Treby
Research notes