PolishOrigins

Personal Page: karokosz

Contact karokosz
All surnames Rokosz, Kalita, Kucharski, Sedlak, Jesuit, Ferfecki
All places Ropczyce, Meciszow
Research notes