PolishOrigins

Personal Page: RSerio

Contact RSerio
All surnames Srebrowski, Gontarz, Gogol, Szewczyk
All places Miastkowo, Rydzewo, Lomza
Research notes