PolishOrigins

Personal Page: saliszewski

Contact saliszewski
All surnames Kolakowski, Saliszewski, Lukaszewski, Potas, Sosnowski, Bastek
All places Sokolow Wloscianske, Potasia
Research notes