PolishOrigins

Personal Page: MelanieLetsos

Contact MelanieLetsos
All surnames Waniolka, Waniokka, Herok, Szczypka
All places Bielsko-biata, Silesia, Landek, Landek, Silesia
Research notes