Personal Page: Faithbaranow

Contact
All surnames
Witkowski, Golaszewski
All places
Rutki-kossaki, Tartak Stary, Bronaki Olki
Research notes
© 2020 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM