PolishOrigins

Personal Page: mikesroka25

Contact mikesroka25
All surnames Kanclerz, Sroka
All places Trebaczow, Krosno
Research notes